انتخاب زبان
  نام كاربری:
      
  رمز عبور:
      
هنوز در سایت عضو نشده‌اید؟

براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكي info@tabeshnama.com ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

 خلاصه آزمون های سی تی اسکن

ردیف
آزمون
1
صحت ولتاژ
 
2
تکرارپذیری ولتاژ
3
صحت زمان
4
تکرارپذیری زمان
5
CT DOSE INDEX در فانتوم
 
7
تغییرات CTDI در هوا نسبت به ضخامت اسلایس
8
تغییرات CTDI در هوا نسبت به kVp
9
تغییرات CTDI در هوا نسبت به mA
10
تغییرات CTDI در هوا نسبت به زمان
11
پهنای مقطع تصویر شده (Z Sensitivity)
 
12
Geometric Efficiency
13
اندازه گیری HVL
14
پراکندگی
15
صحت CT Number در مواد مختلف
 
16
صحت CT Number در فانتوم آب به ازای موقعیت های مختلف
17
صحت CT Number در فانتوم آب به ازای ضخامت های مختلف بیمار
18
صحت CT Number درالگوریتم های مختلف بازسازی تصویر
19
صحت CT Number در ضخامت های مختلف تصویر گیری
20
خطی بودن CT Number
21
یکنواختی CT Number
 
22
یکنواختی CT Number در هاردکپی
23
نویز
24
قدرت تفکیک در کنتراست بالا
25
قدرت تفکیک در کنتراست پایین
26
اعوجاج تصویر
 
27
اعوجاج تصویر در هارد کپی
28
Gantry Tilt
29
تطابق نورهای داخلی و خارجی سطح axial
30
تطابق نور سطح Transaxial داخلی و سطح Transaxial
31
تطابق نورهای سطح Sagital و Cronal
32
صحت جابجایی تخت (حرکت تخت هنگام اسکن )
 
33
صحت نشانگر فاصله روی گانتری (نقطه صفر تخت )
34
صحت ابزار اندازه گیری فاصله در تصویر
35
صحت سیستم مکان یابی
 
 خلاصه آزمون های دستگاه ماموگرافی
 
ردیف
آزمون
1
صحت ولتاژ
 
2
تکرارپذیری ولتاژ
3
صحت زمان
4
تکرارپذیری زمان
5
تکرار پذیری خروجی
7
خطی بودن خروجی نسبت به میلی آمپر
8
خطی بودن خروجی نسبت به زمان
9
نشت تیوب و کلیماتور
10
دانسیته استاندارد سیستم AEC
11
عملکرد زمان سنج های سیستم AEC
12
عملکرد سیستم AEC نسبت به تغییرات ضخامت فانتوم
13
دز غده ای متوسط MGD
14
فشار کمپروسور
15
قدرت تفکیک در کنتراست پائین
16
قدرت تفکیک در کنتراست بالا
17
شدت نور کلیماتور
18
انطباق میدان نوری و میدان پرتو
19
عمود بودن میدان اشعه بر فیلم
 
  خلاصه آزمون های دستگاه رادیولوزی ساده
 
ردیف
آزمون
1
صحت ولتاژ
 
2
تکرارپذیری ولتاژ
3
صحت زمان
4
تکرارپذیری زمان
5
تکرار پذیری خروجی
7
خطی بودن خروجی نسبت به میلی آمپر
8
خطی بودن خروجی نسبت به زمان
9
نشت تیوب و کلیماتور
10
  
اندازه گیری HVL
 
 
 
11
 
 
انطباق میدان نور و اشعه
 
 
12
 
  
عمود بودن راستای اشعه بر فیلم
 
 
 
13
 
 
شدت نور کلیماتور
 
 
 
 
 
 خلاصه آزمون های دستگاه های فلوروسکپی و سی آرم
 
ردیف
آزمون
1
صحتFSD 
 
2
صحت ولتاژدر حالت فلوروسکپی 
3
تکرارپذیری ولتاژ در حالت فلوروسکپی
4
صحت ولتاژرادیوگرافی
5
تکرارپذیری ولتاژ رادیوگرافی
7
صحت زمانرادیوگرافی
8
تکرارپذیری زمان رادیوگرافی
9
ماکزیمم آهنگ دز فلوروسکوپی (mGy/min) در هوا در فاصله ی مرجع
10
آهنگ دز ورودی در I.I
11
تکرارپذیری خروجی راديوگرافي
12
خطی بودن خروجی رادیوگرافی نسبت به mAs
13
اندازه گیری HVL فلوروسکپی
14
اندازه گیری HVLراديوگرافي
15
صحت کلیماسیون فلوروسکپی
16
اعوجاج
17
قدرت تفکیک در کنتراست بالا
18
قدرت تفکیک در کنتراست پائین
19
نشت تیوب
20
اخطار تایمر فلوروسکپی
21
دانسیته استاندارد سیستم AEC
22
عملکرد زمان سنج های سیستم AEC
23
عملکرد سیستم AEC نسبت به تغییرات ضخامت فانتوم
 
عملکرد سیستم AEC نسبت به تغییرات تغییرات ولتاژ
 
 خلاصه آزمون های دستگاه های پانورکس و تک دندان
 
ردیف
آزمون
1
صحت ولتاژ
2
تکرارپذیری ولتاژ
3
صحت زمان
4
تکرارپذیری زمان
5
تکرار پذیری خروجی
7
خطی بودن خروجی نسبت به میلی آمپر
8
خطی بودن خروجی نسبت به زمان
9
نشت تیوب و کلیماتور
10
اندازه گیری HVL
11
صحت کلیماتور
 

آزمون های اضافی ویژه دستگاه های دیجیتال
 
ردیف
آزمون
1
کالیبراسیون Indicator ((Sensitivity Exposure
 
2
تکرار پذیری Index ((Sensitivity Exposure
3
یکنواختی Pixel Value
4
خطی بودن پاسخ دتکتور نسبت به Pixel Value
5
Dark Noise
6
نویز
7
آثار باقی مانده از تصویر قبلی (Image Retention)
8
Contrast Resolution ) Dynamic Range(
9
قدرت تفکیک در کنتراست پائین (Threshold Contrast Resolution)
10
قدرت تفکیک در کنتراست بالا (Limiting Spatial Resolution)
11
اعوجاح(Distortion)
12
Blurring and stitching artifacts