شرکت تابش نما

محصولات صنعتی / سختی سنج / سختی سنج رومیزی

NOVOTEST TB-V-50

Digital Vickers Hardness Tester

NOVOTEST TB-V-10

Digital Vickers Hardness Tester

NOVOTEST TB-SR-C

Digital Superficial Rockwell Hardness Tester

NOVOTEST TB-R-C

Digital Rockwell Hardness Tester

NOVOTEST TB-R

Analog Rockwell Hardness Tester

NOVOTEST TB-MCV-1M

Digital Micro Vickers Hardness Tester

NOVOTEST TB-MCV-1A

Digital Micro Vickers Hardness Tester

NOVOTEST TB-BRV-D

Digital Brinell, Rockwell, Vickers Hardness Tester

NOVOTEST TB-BRV

Analog Brinell, Rockwell, Vickers Hardness Tester

NOVOTEST TB-B-CM

Digital Brinell Hardness Tester

NOVOTEST TB-B-C

Digital Brinell Hardness Tester