شرکت تابش نما

محصولات صنعتی / تست مایعات نافذ / مواد مصرفی

Srem- FLUXO S190

Solvent remover
Spray can 500ml

Srem- FLUXO R180

Spray can 500ml

Srem- FLUXO R175

Developer
Spray can 500ml

Srem- FLUXO P578

Fluorescent penetrant
Sensitivity 2
Spray can 500ml

Srem- FLUXO P125

Red Dye penetrant
Sensitivity 2
Spray can 500ml

Srem- FLUXO N130

Penetrant remover
Spray can 500ml