شرکت تابش نما

محصولات صنعتی / تست رادیوگرافی / دوربین گاما و دستگاه ایکس پرتابل

iCM Go Scan

X-RAY DETECTORS
DIGITAL RADIOGRAPHY

iCM CP BATERY

Portable X-ray generator

iCM SITEX & SITEXS

Portable X-ray generator

Hrndt portable X-ray

Portable High Frequency Constant Voltage X-Ray Generator

Hrndt XXH series

Potable X-Ray Generator

Hrndt XXQ series

Potable X-Ray Generator

Hrndt XXG series

Potable X-Ray Generator

iCM CP series

Potable X-Ray Generator