شرکت تابش نما

محصولات صنعتی / بازرسی رنگ و پوشش / چسبندگی

NOVOTEST CM-4219

Bitumen And Mastic Insulation Adhesion Tester

Peel Adhesion Tester

NOVOTEST AP-4219

NOVOTEST AN-2409

Cross Cut Adhesion Tester

NOVOTEST AH-16276

Cross Hatch Adhesion Plate

NOVOTEST AC-4624

Tensile Adhesion Tester