ثصضثضصثثضصثضصث

خدمات

در راستای توسعه فرهنگ ایمنی پرتوی در سطح کشور ، شرکه ای و پرتو درمانی می نماید . تهیه تجهیزات مرتبط

پزشکی

ر راستای توسعه فرهنگ ایمنی پرتوی در سطح کشور ، شرکه ای و پرتو درمانی می نماید .

صنعت

ر راستای توسعه فرهنگ ایمنی پرتوی در سطح کشور ، شرکه ای و پرتو درمانی می نماید .